සම්බන්ධ වන්න
මෙම පෝරමය සම්පූර්ණ කිරීමට කරුණාකර ඔබගේ බ්‍රවුසරයේ JavaScript සක්‍රීය කරන්න.

වර්ගය: අදාළ වියළි තොරතුරු

SMT වෙල්ඩින් කිරීමේදී "වාහකයන් සහ සවි කිරීම්" භාවිතා කරන්නේ ඇයි?

1. වාහක සහ සවිකිරීම් වාහකවල භාවිත අවස්ථා: මුද්‍රණ සහ පැච් යන්ත්‍ර ස්ථානගත කිරීමේදී නිෂ්පාදනයට සහය වීමට ප්‍රධාන වශයෙන් භාවිතා වේ...